Την κατάργηση της επιβολής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (23%) στις δικηγορικές υπηρεσίες, αλλά και την επάνοδο στο προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς σχετικά με το χρόνο κτήσης του εισοδήματός τους, ζητεί ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών.

Στο πλαίσιο του εθνικού διαλόγου για το....... νέο φορολογικό σύστημα, απέστειλε στο υπουργείο Οικονομικών πολυσέλιδο υπόμνημα, στο οποίο διατυπώνει τις προτάσεις του για τις νέες νομοθετικές παρεμβάσεις που επιχειρεί η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με το ΔΣΑ, η επιβολή ΦΠΑ στις δικηγορικές υπηρεσίες πρέπει να καταργηθεί γιατί:

- Η επιβολή του είναι απολύτως ασύμβατη προς το δικηγορικό λειτούργημα. Και αυτό γιατί, όπως υποστηρίζει, από το κοινοτικό δίκαιο δεν απορρέει καμία υποχρέωση επιβολής του στις δικηγορικές υπηρεσίες, ούτε από την κατοχύρωση της δικηγορίας ως δημόσιου λειτουργήματος, ενώ το μέτρο επιβαρύνει δυσβάσταχτα τον πολίτη, ο οποίος σε κάθε περίπτωση δικαιούται έννομης προστασίας.

- Δημιουργεί πρόσθετες στρεβλώσεις στην περίπτωση του legal aid και στις δίκες που αφορούν τον καθορισμό της αποζημίωσης στην αναγκαστική απαλλοτρίωση. Όπως τονίζει, ο ΦΠΑ θα έπρεπε να υπολογίζεται επί της δικηγορικής αμοιβής όπως αυτή καθορίζεται από τις οικείες διατάξεις και να καταβάλλεται στο δικηγόρο από το Ελληνικό Δημόσιο, εντούτοις υπολογίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες ως μέρος της ως άνω καθορισμένης αμοιβής.

Ο ΔΣΑ ζητεί να διευκρινιστεί από τις αρχές ότι δεν συνιστά φορολογική παράβαση η απουσία έγγραφης συμφωνίας μεταξύ του δικηγόρου και του πολίτη ως προς το ύψος της δικηγορικής αμοιβής και ότι δεν επηρεάζει την αναγνώριση της σχετικής δαπάνης ως εκπεστέας για τον εντολέα.
 
Top