Ο νόμος για το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων τέθηκε σε πλήρη ισχύ από τις 3 Ιουλίου. Ο υπουργός Οικονομικών κ. Ευ. Βενιζέλος διαβεβαιώνει ότι το τρίμηνο «παράθυρο» για εξαιρέσεις και επιβολή περιορισμών μέσω προεδρικών διαταγμάτων έκλεισε οριστικά και ότι θα τηρηθεί απαρέγκλιτα η αρχή των ίσων ευκαιριών. Κανένας πολίτης όμως δεν γνωρίζει πώς.......... μπορεί να εκμεταλλευτεί τον νέο νόμο και κανείς δεν είναι σε θέση να τον συμβουλεύσει. Επικρατεί απόλυτο σκοτάδι για τις πρακτικές διαδικασίες και οι περισσότεροι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν καμία πηγή πληροφόρησης για το «πού» και το «πώς», κάτι που ουσιαστικά ακυρώνει τη μεταρρύθμιση στην πράξη και βολεύει όσους ευνοούνται από τη συνέχιση του προηγουμένου καθεστώτος.

«Τι γίνεται με τα κλειστά επαγγέλματα;». Αυτό θα είναι ένα από τα βασικά ερωτήματα που θα θέσουν στον υπουργό Οικονομικών οι επικεφαλής της τρόικας αυτή την εβδομάδα. Ως γνωστόν, το θέμα παραμένει ανοιχτό και απασχολεί εντόνως τους δανειστές. Η καγκελάριος της Γερμανίας κυρία Ανγκελα Μέρκελ «κάρφωσε» την Ελλάδα αμέσως μετά τη συμφωνία της 21ης Ιουλίου για το χρέος. «Δεν θέλουμε απλώς να ψηφίζονται νόμοιαλλά να εφαρμόζονται υπεύθυνα βήμα βήμα» είπε και προσέθεσε ότι «πολλά επαγγέλματα παραμένουν κλειστά, όπως είδαμε για παράδειγμα με τους φορτηγατζήδες». Ακολούθησαν αγωνιώδη σημειώματα της Κομισιόν προς την κυβέρνηση στα οποία εκφράζονται φόβοι ότι τα συμφέροντα συγκεκριμένων επαγγελματικών ομάδων (δικηγόρων, συμβολαιογράφων κτλ.) θα επικρατήσουν της ισχύος του νόμου.

Κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών αναφέρουν στο «Βήμα» ότι η απελευθέρωση εφαρμόζεται και ότι δεν θα υπάρξουν εξαιρέσεις που θα παρεκκλίνουν από την αρχή των ίσων ευκαιριών. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι ήδη από τις 3 Ιουλίου 2011 έληξε η περίοδος εντός της οποίας θα μπορούσαν να εκδοθούν προεδρικά διατάγματα για τη διατήρηση κάποιων περιορισμών όταν προκύπτει επιτακτικό δημόσιο συμφέρον. «Επομένως έχει καταργηθεί κάθε διάταξη νόμου ή κανονιστική πράξη που έθετε περιορισμούς για την άσκηση δεκάδων επαγγελμάτων» αναφέρουν.

«Με δεδομένο ότι η σχετική προθεσμία έχει πλέον παρέλθει, η απελευθέρωση είναι πλέον οριστική και τετελεσμένη και κάθε αντίθετη διοικητική πρακτική δεν έχει νομική βάση» σημειώνουν οι ίδιες πηγές. Εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας εκδόθηκε ένα μόνο προεδρικό διάταγμα για τη διατήρηση ορισμένων περιορισμών στο επάγγελμα του δικαστικού επιμελητή. Σε καμία άλλη περίπτωση δεν έχει εκδοθεί ΠΔ που να διατηρεί περιορισμούς.

Για τα επαγγέλματα του δικηγόρου, του συμβολαιογράφου, του μηχανικού και των νομίμων (ορκωτών) ελεγκτών ο νόμος προβλέπει ότι δεν επέρχεται πλήρης απελευθέρωση αλλά αίρονται συγκεκριμένοι περιορισμοί κυρίως όσον αφορά: την ύπαρξη ελάχιστων τιμών, τον αριθμό των ασκούντων το επάγγελμα και τα γεωγραφικά όρια άσκησης του επαγγέλματος. Επίσης με χωριστούς νόμους έχει γίνει η μερική απελευθέρωση των ιδιοκτητών φορτηγών ΔΧ και των φαρμακοποιών, ενώ το φθινόπωρο σχέδιο νόμου θα απελευθερώσει τα ταξί και τα επιβατικά ως 3,5 τόνους.

Τυπικώς βάσει του νόμου που επεξεργάστηκε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Οικονομικών κ. Η. Πλασκοβίτης ισχύει το εξής: καταργείται η απαίτηση έκδοσης διοικητικής άδειας για την άσκηση επαγγέλματος και αντικαθίσταται από απλή αναγγελία έναρξης επαγγέλματος, συνοδευόμενης από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Αν μετά την παρέλευση τριμήνου από την υποβολή της αναγγελίας για την έναρξη ενός επαγγέλματος η αρμόδια αρχή δεν απαγορεύσει την άσκηση του επαγ γέλματος, επειδή δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, το επάγγελμα ασκείται ελεύθερα.

Με βάση τον νόμο, ήδη από τις 3 Ιουλίου 2011, οπότε έληξε η περίοδος εντός της οποίας θα μπορούσαν να εκδοθούν προεδρικά διατάγματα για τη διατήρηση κάποιων περιορισμών όταν προκύπτει επιτακτικό δημόσιο συμφέρον, έχει καταργηθεί κάθε διάταξη νόμου ή κανονιστική πράξη που:

* Περιορίζει τον αριθμό προσώπων που έχουν πρόσβαση στο επάγγελμα.

* Εξαρτά τη χορήγηση άδειας από εκτίμηση ύπαρξης πραγματικής ανάγκης.

* Θέτει γεωγραφικά όρια στο δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος.

* Ορίζει ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ των ασκούντων το επάγγελμα.

* Απαγορεύει τη δημιουργία περισσότερων εγκαταστάσεων από το ίδιο άτομο.

* Επιβάλλει ή απαγορεύει τη διάθεση αγαθών ή υπηρεσιών από ορισμένου είδους επαγγελματική εγκατάσταση ή υπό ορισμένη εταιρική μορφή.

* Περιορίζει τη συμμετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο με κριτήριο την επαγγελματική ιδιότητα.

* Επιβάλλει υποχρεωτικές κατώτατες τιμές.

* Υποχρεώνει τον ασκούντα το επάγγελμα να προσφέρει και άλλες συγκεκριμένες υπηρεσίες.
tovima.
 
Top