Πέρα από το μέγεθος της τραγωδίας και όλων εκείνων που θα επιφέρει η καταστροφή κυρίως της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής, πρέπει να ενσκύψουμε στο γεγονός αυτό καθεαυτό και σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες...............
 
Top