Εργαζόμενοι προς τον υπουργό Περιβάλλοντος: "Δεν θα ανεχτούµε τον εργασιακό Μεσαίωνα, προκειµένου να πλουτίσει ένας κερδοσκόπος

Σφοδρή επίθεση προς τον υπουργό Περιβάλλοντος Γιώργο Παπακωνσταντίνου εξαπολύουν .............με ανακοίνωσή τους οι εργαζόμενοι στο ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. για τα σχέδια που υπάρχουν όσον αφορά την εμπλοκή ιδιώτη την Εταιρεία.

Όπως επισημαίνουν οι εργαζόμενοι «...για εµάς, τους εργαζόµενους στην Κτηµατολόγιο ΑΕ η προάσπιση του δηµόσιου χαρακτήρα του έργου είναι κοινός τόπος. Γιατί µόνο τότε µπορούµε να εγγυηθούµε ότι το έργο θα γίνει µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος, την υψηλότερη δυνατή ποιότητα, στο συντοµότερο δυνατό χρόνο και θα είναι πραγµατικά ανταποδοτικό για τον πολίτη. Για όλους τους παραπάνω λόγους αισθανόµαστε την ανάγκη να κάνουµε ξεκάθαρο προς όλες τις κατευθύνσεις ότι:
•∆εν θα επιτρέψουµε να χαριστούν δηµόσια έσοδα
•Θα υπερασπιστούµε το δηµόσιο χαρακτήρα του έργου
•∆εν θα ανεχτούµε τον εργασιακό Μεσαίωνα, προκειµένου να πλουτίσει ένας κερδοσκόπος
•Θα υπερασπιστούµε αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για όλουςόσους εργάζονται ή θα εργαστούν για το Εθνικό Κτηµατολόγιο»

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Συµπράξεις µε τον ιδιωτικό τοµέα, επενδύσεις και τεχνογνωσία στηλειτουργία του Κτηµατολογίου»(από τη Συνέντευξη Τύπου του Υπουργού ΠΕΚΑ, κ. Γιώργου Παπακωνσταντίνου, την7/7/2011)

Η παραπάνω εξαγγελία περιλαµβάνεται στο επίσηµο κείµενο που αφορά τον προγραµµατισµό και τις προτεραιότητες του υπουργού και βρίσκεται αναρτηµένο –µαζί µε την πλήρη αποµαγνητοφώνηση της συνέντευξης- στον ιστότοπο του υπουργείου µέχρι και σήµερα.Η δήλωση είναι σαφής και σε απόλυτη συµφωνία µε τη ξεκάθαρη πρόθεση της Κυβέρνησης για ευρύ κύκλο ιδιωτικοποιήσεων σε όλο το δηµόσιο τοµέα, ανεξάρτητα από την κερδοφορία ή µη µιας επιχείρησης (ή µε κριτήριο αυτήν;). Αποτελεί απλήε φαρµογή στον τοµέα του Κτηµατολογίου της γενικής πολιτικής κατεύθυνσης που επικρατεί πια στη χώρα µας. Είναι εντυπωσιακό ότι το σκεπτικό του κυρίου υπουργού εξαντλείται στην καθυστέρηση ολοκλήρωσης του Κτηµατολογίου, η οποία όµως είναι πολύ γνωστό ότι κυρίως οφείλεται στην πολιτική βούληση και στο θεσµικό πλαίσιο, για το οποίο έχει υποβληθεί συγκεκριµένη πρόταση. Εµείς, οι εργαζόµενοι στην Κτηµατολόγιο ΑΕ, γνωρίζουµε ότι το έργο έχει έσοδα και προοπτικά θα έχει ακόµα περισσότερα. Γεγονός που καθιστά την εταιρεία που τοδιαχειρίζεται εξαιρετικά ελκυστική. Είναι προκλητικό, σε µία περίοδο που οι εργαζόµενοι όλης της χώρας καλούνται να κάνουν θυσίες στο όνοµα του «χρέους»προκειµένου να γεµίσουν τα «άδεια ταµεία» του κράτους, να εκχωρούνται έσοδα στο ιδιωτικό κεφάλαιο. Είναι γνωστό ότι κανένας ιδιώτης δεν εµπλέκεται σε µια επιχειρηµατική δραστηριότητα εάν από αυτή δεν πρόκειται να αποκοµίσει κέρδος. Είναι προφανές, λοιπόν, ότι η περαιτέρω εµπλοκή ιδιωτικών συµφερόντων στο Κτηµατολόγιο σηµαίνει δύο πράγµατα:
α) αύξηση του κόστος του έργου (ώστε να προκύπτει το κέρδος του ιδιώτη), και µετακύλιση της αύξησης αυτής στον πολίτη που αργά ή γρήγορα θα κληθεί να τηνπληρώσει
β) εκπτώσεις στην ποιότητα του έργου και στις αµοιβές των εργαζοµένων προκειµένου να συµπιεστούν τα έξοδά του.
Σήµερα η Κτηµατολόγιο Α.Ε. διαχειρίζεται σηµαντικό όγκο γεωχωρικών δεδοµένων, τον σηµαντικότερο στη χώρα και διαθέτει τις αντίστοιχες υλικοτεχνικές υποδοµές, την εµπειρία και το προσωπικό για την αξιοποίησή τους. Αναρωτιόµαστε, εδώ και καιρό γιατί το Υπουργείο δεν έχει επιτρέψει την κατάρτιση εµπορικής πολιτικής διάθεσης προς ιδιώτες που θα απέφερε σηµαντικούς πόρους για το έργο και θα συνέβαλλε στα δηµόσια οικονοµικά. Μήπως είναι το «µπόνους» που κρατά για τον ιδιώτη; Επειδή στις κρίσιµες εποχές είναι πάντα χρήσιµο να καταφεύγουµε στα βασικά και αυτονόητα, παραθέτουµε τον ορισµό του Κτηµατολογίου:«Είναι µια γενική, ενιαία, συστηµατική και πάντοτε ενηµερωµένη καταγραφή, που περιλαµβάνει την γεωµετρική περιγραφή και το ιδιοκτησιακό καθεστώς κάθε κοµµατιού γης, µε την ευθύνη και την εγγύηση του ∆ηµοσίου.Το Εθνικό Κτηµατολόγιο είναι ακόµη πηγή πολύτιµων πληροφοριών, απαραίτητων για τις αναπτυξιακές δραστηριότητες της χώρας».
Πως διαµορφώνεται ο ορισµός αυτός αν αφαιρέσουµε την εγγύηση του δηµοσίου; Ποιος ιδιώτης θα µπορούσε να εγγυηθεί στη θέση του; Τι θα ήταν αυτές οι πολύτιµες και ευαίσθητες πληροφορίες στα χέρια ενός ιδιώτη, εκτός από πηγή πλούτου;- Τελικά, τίνος τις αναπτυξιακές δραστηριότητες θα ωφελούσε ένα τέτοιο κτηµατολόγιο; Μια καταγραφή θεωρείται Κτηµατολόγιο τότε και µόνο τότε όταν έχει δηµόσιο χαρακτήρα, δηλαδή διοικείται από ένα δηµόσιο φορέα. Για εµάς, τους εργαζόµενους στην Κτηµατολόγιο ΑΕ η προάσπιση του δηµόσιου χαρακτήρα του έργου είναι κοινός τόπος. Γιατί µόνο τότε µπορούµε να εγγυηθούµε ότι το έργο θα γίνει µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος, την υψηλότερη δυνατή ποιότητα, στο συντοµότερο δυνατό χρόνο και θα είναι πραγµατικά ανταποδοτικό για τον πολίτη. Για όλους τους παραπάνω λόγους αισθανόµαστε την ανάγκη να κάνουµε ξεκάθαρο προς όλες τις κατευθύνσεις ότι:
•∆εν θα επιτρέψουµε να χαριστούν δηµόσια έσοδα
•Θα υπερασπιστούµε το δηµόσιο χαρακτήρα του έργου
•∆εν θα ανεχτούµε τον εργασιακό Μεσαίωνα, προκειµένου να πλουτίσει ένας κερδοσκόπος
•Θα υπερασπιστούµε αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για όλουςόσους εργάζονται ή θα εργαστούν για το Εθνικό Κτηµατολόγιο
parapolitika.
 
Top